Política de protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?
El responsable del tractament de les dades personals és CABAS2011 S.L amb CIF B65580789 i domicili al C/ Anselm Clavé, 6, de Sant Celoni (CP 08470), adreça electrònica info@labonacarn.com, inscrita al Registre Mercantil de , Tom , Foli , Secció , Full , Inscripció .

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?
Contacte. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà del correu electrònic, formularis de contacte de la nostra web o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat.

Serveis als clients. Registrem els clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb aquests clients. La relació comercial comporta incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i d’obligacions legals.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Obtenim les dades necessàries per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i d’obligacions legals.

Informació de productes i serveis. Amb l’autorització del clients les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis o productes. Tractem aquestes dades en base al consentiment de la persona que rep les comunicacions.

A qui es comuniquen les dades?
Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En la facturació podem comunicar-les a entitats bancàries. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?
Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?
Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:
A accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
A demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.
A demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.
A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a CABAS2011 S.L, a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a info@labonacarn.com indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”. Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.

Política de privacitat

1.Política de privacitat formulari – contactar –

En compliment del que s’estipula en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal, us informem que les dades que faciliti a nosaltres omplint aquest formulari es convertirà en part d’un fitxer propietat de CABAS2011 S.L. i s’utilitzaran per a la gestió de clients.
D’acord amb la Llei 34/2002 de serveis de la Sociedad de la Información i de Comercio Electrónico, en enviar el formulari accepten expressament rebre informació de publicitat de CABAS2011 S.L. a través de canals electrònics.

2.Política de privacitat de formulari – atenció al client-

En compliment del que s’estipula en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal, us informem que les dades que faciliti a nosaltres omplint aquest formulari es convertirà en part d’un fitxer propietat de CABAS2011 S.L. i s’utilitzaran per a la gestió de clients.
D’acord amb la Llei 34/2002 de serveis de la Sociedad de la Información i de Comercio Electrónico, en enviar el formulari accepten expressament rebre informació de publicitat de CABAS2011 S.L.  a través de canals electrònics.

3. Política de privacitat de CABAS2011 SL

CABAS2011  SL amb domicili a Sant Celoni i correu electrònic info@labonacarn.com
i amb NIF B65580789, declara el seu respecte i compliment de les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el compliment de les previsions legals contingudes al Reial decret 994/1999 de 11 de juny, sobre mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, per la qual cosa ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que heu facilitat sense perjudici que les mesures de seguretat no siguin inexpugnables. Per tant, se l’informa de la seva política de protecció de dades, perquè vostè determini voluntàriament si vol facilitar les seves dades personals a CABAS2011 SL.
També se l’informa que les dades de caràcter personal que vostè introdueixi a través del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet www.labonacarn.com  (en endavant, la web), així com aquells que podria facilitar en el futur en el marc de la relació jurídica amb l’entitat seran recollides en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de CABAS2011 SL, les dades del qual figuren a l’encapçalament i que estarà sota la responsabilitat de l’empresa.
Per tal de complir les disposicions de la LOPD, es fa expressa menció que CABAS2011 SL és el responsable i destinatària de l’arxiu on s’inclouen les dades personals que proporcioneu amb qualsevol dels formularis habilitats per a la pàgina Web indicada i per qualsevol altre mitjà d’interlocució.
Per integrar les seves dades a l’arxiu de CABAS2011 S.L. i, si s’escau, comunicar les seves dades a tercers, necessita el seu consentiment inequívoc, que podrà indicar a través de l’acceptació d’aquesta política de privacitat, escollint l’opció d’acceptar que es presenta en cada formulari de petició de dades.
Abans d’aquesta acceptació cap dada de caràcter personal serà incorporada a fitxers de CABAS2011 S.L.
Les dades que vostè proporciona a CABAS2011 SL estan destinades a ser utilitzades per al desenvolupament de qualsevol de les activitats de CABAS2011 SL, amb la finalitat de gestionar, administrar i prestar els serveis sol·licitats, així com per promoure els seus productes o serveis i per enviar-vos informació comercial relacionada amb nous productes.
També l’acceptació d’aquesta política de privacitat suposa el consentiment exprés perquè pugui enviar-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altres mitjans equivalents, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
En el cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions, pot contactar amb CABAS2011 SL l’adreça esmentada o correu electrònic “ info@labonacarn.com” , manifestant la seva voluntat. Excepte en camps en que expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de resposta a aquestes preguntes, impliqui una disminució en la qualitat dels serveis que heu demanat.
La manca de complementació dels camps marcats com obligatori o el subministrament de dades incorrectes farà impossible que CABAS2011 SL pugui prestar els serveis sol·licitats. Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals inclosos en els arxius de CABAS2011 SL, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció. Per exercir els seus drets pot contactar amb CABAS2011 SL, a l’adreça indicada a l’inici d’aquesta política de privacitat, l’atenció del responsable de seguretat (Ref. LOPD). Amb la finalitat de poder adequar els serveis oferts als
seus gustos i preferències, CABAS2011  SL farà servir “cookies”.Les “cookies” són arxius de text que servidors envien al seu disc dur per facilitar l’accés més ràpid a la pàgina web seleccionada al seu ordinador. El propòsit de les “cookies” de CABAS2011  SL és personalitzar els serveis que oferim, proporcionant informació que poden ser del vostre interès. Les “cookies” no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on us trobeu. No obstant això, si no vol que una “cookie” s’instal·li al disc dur, sol·licitem que configuri el navegador del seu ordinador per no rebre-les.
Tanmateix, li indiquem que pot disminuir la qualitat del funcionament del lloc web.
CABAS2011  SL es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, CABAS2011 SL anunciarà aquests canvis indicant les modificacions realitzades amb claredat i amb antelació i sol·licitant, si escau, la seva acceptació d’aquests canvis. En compliment del que s’estipula en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades que ens faciliti omplint aquest formulari formaran part d’un fitxer propietat de CABAS2011 SL i s’utilitzaran per a la gestió de clients.