Política de protección de datos

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales?
El responsable del tratamiento de los datos personales es CABAS2011 S.L con CIF B65580789 y domicilio en la C/ Anselm Clavé, 6, de Sant Celoni (CP 08470), dirección electrónica info@labonacarn.com, inscrita en el Registro Mercantil de , Tomo , Folio , Sección , Hoja , Inscripción .

¿Con qué finalidad y con qué legitimación tratamos los datos?
Contacto. Atendemos las consultas de las personas que contactan con nosotros por medio del correo electrónico, formularios de contacto de nuestra web o telefónicamente. Tratamos estos datos con el consentimiento de la persona que nos ha dirigido.

Servicios a los clientes. Registramos los clientes y los datos adicionales que se puedan generar como resultado de la relación comercial con estos clientes. La relación comercial conlleva incorporar los datos a la contabilidad, la facturación o información a la administración tributaria. Tratamos estos datos en cumplimiento de las relaciones contractuales y de obligaciones legales.

Gestión de los datos de nuestros proveedores. Tratamos los datos de los proveedores de quien obtenemos servicios o bienes. Obtenemos los datos necesarios para mantener la relación comercial y los destinamos únicamente a este fin. Tratamos estos datos en cumplimiento de las relaciones contractuales y de obligaciones legales.

Información de productos y servicios. Con la autorización de los clientes sus datos de contacto se utilizan para enviar publicidad relacionada con nuestros servicios o productos. Tratamos estos datos en base al consentimiento de la persona que recibe las comunicaciones.

¿A quién se comunican los datos?
Como criterio general únicamente comunicamos datos a administraciones o poderes públicos y siempre en cumplimientos de obligaciones legales. En la facturación podemos comunicarlas a entidades bancarias. No se hacen transferencias de datos fuera del ámbito de la Unión Europea (transferencia internacional).

¿Cuánto tiempo conservamos los datos?
Cumplimos la obligación legal de limitar al máximo el plazo de conservación de los datos. Por este motivo se conservan sólo el tiempo necesario y justificado por la finalidad que motivó la obtención. En determinados casos, como los datos que figuran en la documentación contable y la facturación, la normativa fiscal obliga a conservarlas hasta que no prescriban las responsabilidades en esta materia. En el caso de los datos que se tratan en base al consentimiento de la persona interesada, se conservan hasta que esta persona no revoca este consentimiento.

¿Qué derechos tienen las personas en relación a los datos que tratamos?
Las personas de las que tratamos datos tienen los siguientes derechos:
A acceder. Derecho a saber qué datos personales son objeto de tratamiento, cuál es la finalidad para la que se tratan, las comunicaciones a otras personas, el derecho a obtener copia o saber el plazo previsto de conservación.
A pedir su rectificación. Derecho a hacer rectificar los datos inexactos.
A pedir su supresión. Derecho a pedir la supresión de los datos cuando, entre otros motivos, no sean necesarias para los fines para los que fueron recogidos y justificaron el tratamiento.
Pedir la limitación del tratamiento. En determinadas circunstancias existe el derecho a pedir la limitación del tratamiento de los datos: dejarán de ser tratadas y sólo se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En la portabilidad. Derecho a obtener los datos personales en un formato de uso común legible por máquina, y transmitirlas a otro responsable del tratamiento si así lo decide el interesado.
A oponerse al tratamiento. En aducir motivos relacionados con su situación particular, una persona nos puede pedir que dejemos de tratar sus datos si le puede suponer un perjuicio.

¿Como se pueden ejercer o defender los derechos?
Los derechos que acabamos de enumerar pueden ejercerse dirigiendo una solicitud escrita a CABAS2011 S.L. a nuestra dirección postal o bien enviando un correo electrónico a info@labonacarn.com indicando en todos los casos «Protección de datos personales». Si no se ha obtenido respuesta satisfactoria en el ejercicio de los derechos es posible presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, por medio de los formularios u otros canales accesibles desde su página www.agpd.es.

Política de privacitat

1.Política de privacitat formulari – contactar –

En compliment del que s’estipula en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal, us informem que les dades que faciliti a nosaltres omplint aquest formulari es convertirà en part d’un fitxer propietat de CABAS2011 S.L. i s’utilitzaran per a la gestió de clients.
D’acord amb la Llei 34/2002 de serveis de la Sociedad de la Información i de Comercio Electrónico, en enviar el formulari accepten expressament rebre informació de publicitat de CABAS2011 S.L. a través de canals electrònics.

2.Política de privacitat de formulari – atenció al client-

En compliment del que s’estipula en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal, us informem que les dades que faciliti a nosaltres omplint aquest formulari es convertirà en part d’un fitxer propietat de CABAS2011 S.L. i s’utilitzaran per a la gestió de clients.
D’acord amb la Llei 34/2002 de serveis de la Sociedad de la Información i de Comercio Electrónico, en enviar el formulari accepten expressament rebre informació de publicitat de CABAS2011 S.L.  a través de canals electrònics.

3. Política de privacitat de CABAS2011 SL

CABAS2011  SL amb domicili a Sant Celoni i correu electrònic info@labonacarn.com
i amb NIF B65580789, declara el seu respecte i compliment de les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el compliment de les previsions legals contingudes al Reial decret 994/1999 de 11 de juny, sobre mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, per la qual cosa ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que heu facilitat sense perjudici que les mesures de seguretat no siguin inexpugnables. Per tant, se l’informa de la seva política de protecció de dades, perquè vostè determini voluntàriament si vol facilitar les seves dades personals a CABAS2011 SL.
També se l’informa que les dades de caràcter personal que vostè introdueixi a través del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet www.labonacarn.com  (en endavant, la web), així com aquells que podria facilitar en el futur en el marc de la relació jurídica amb l’entitat seran recollides en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de CABAS2011 SL, les dades del qual figuren a l’encapçalament i que estarà sota la responsabilitat de l’empresa.
Per tal de complir les disposicions de la LOPD, es fa expressa menció que CABAS2011 SL és el responsable i destinatària de l’arxiu on s’inclouen les dades personals que proporcioneu amb qualsevol dels formularis habilitats per a la pàgina Web indicada i per qualsevol altre mitjà d’interlocució.
Per integrar les seves dades a l’arxiu de CABAS2011 S.L. i, si s’escau, comunicar les seves dades a tercers, necessita el seu consentiment inequívoc, que podrà indicar a través de l’acceptació d’aquesta política de privacitat, escollint l’opció d’acceptar que es presenta en cada formulari de petició de dades.
Abans d’aquesta acceptació cap dada de caràcter personal serà incorporada a fitxers de CABAS2011 S.L.
Les dades que vostè proporciona a CABAS2011 SL estan destinades a ser utilitzades per al desenvolupament de qualsevol de les activitats de CABAS2011 SL, amb la finalitat de gestionar, administrar i prestar els serveis sol·licitats, així com per promoure els seus productes o serveis i per enviar-vos informació comercial relacionada amb nous productes.
També l’acceptació d’aquesta política de privacitat suposa el consentiment exprés perquè pugui enviar-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altres mitjans equivalents, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
En el cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions, pot contactar amb CABAS2011 SL l’adreça esmentada o correu electrònic “ info@labonacarn.com” , manifestant la seva voluntat. Excepte en camps en que expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de resposta a aquestes preguntes, impliqui una disminució en la qualitat dels serveis que heu demanat.
La manca de complementació dels camps marcats com obligatori o el subministrament de dades incorrectes farà impossible que CABAS2011 SL pugui prestar els serveis sol·licitats. Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals inclosos en els arxius de CABAS2011 SL, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció. Per exercir els seus drets pot contactar amb CABAS2011 SL, a l’adreça indicada a l’inici d’aquesta política de privacitat, l’atenció del responsable de seguretat (Ref. LOPD). Amb la finalitat de poder adequar els serveis oferts als
seus gustos i preferències, CABAS2011  SL farà servir «cookies».Les «cookies» són arxius de text que servidors envien al seu disc dur per facilitar l’accés més ràpid a la pàgina web seleccionada al seu ordinador. El propòsit de les «cookies» de CABAS2011  SL és personalitzar els serveis que oferim, proporcionant informació que poden ser del vostre interès. Les «cookies» no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on us trobeu. No obstant això, si no vol que una «cookie» s’instal·li al disc dur, sol·licitem que configuri el navegador del seu ordinador per no rebre-les.
Tanmateix, li indiquem que pot disminuir la qualitat del funcionament del lloc web.
CABAS2011  SL es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, CABAS2011 SL anunciarà aquests canvis indicant les modificacions realitzades amb claredat i amb antelació i sol·licitant, si escau, la seva acceptació d’aquests canvis. En compliment del que s’estipula en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades que ens faciliti omplint aquest formulari formaran part d’un fitxer propietat de CABAS2011 SL i s’utilitzaran per a la gestió de clients.