Avís legal

El lloc web i el domini labonacarn.com corresponen a CABAS2011 S.L amb CIF B65580789 i domicili al C/ Anselm Clavé, 6, de Sant Celoni (CP 08470), adreça electrònica info@labonacarn.com, inscrita al Registre Mercantil de , Tom , Foli , Secció , Full , Inscripció .

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a LA BONA CARN o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. LA BONA CARN presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. LA BONA CARN autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. LA BONA CARN es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.labonacarn.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que LA BONA CARN actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això LA BONA CARN manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a LA BONA CARN fins a la contractació expressa d’una comanda.
LA BONA CARN es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
LA BONA CARN no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.